O uczelni

wsa stalowa wola

Istniejemy od 1997 roku i wykształciliśmy już ponad 10 tys. absolwentów. Posiadamy profesjonalną kadrę naukową. Wykładają u nas takie sławy jak Pani profesor Jadwiga Wyczesany, która jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. W dorobku naukowym ma takie sukcesy jak utworzenie pierwszego w Polsce wydziału pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W rankingu Perspektywy 2015 jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną w swojej kategorii. Kształcimy na kierunkach AdministracjaPedagogika oraz na 20 kierunkach studiów podyplomowych. Prowadzimy bogatą międzynarodową współpracę naukową m.in. z najlepszym Instytutem Pedagogicznym na Ukrainie. Filię w Stalowej Woli otworzyliśmy za sprawą mieszkańca Stalowej Woli który przejął prawa założycielskie Wyższej Szkoły Administracji. Kształcimy na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach Administracja i Pedagogika

STATUT UCZELNI »

Historia

wsa stalowa wola

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej rozpoczęła swoją działalność 1 października 1997 roku. Idea powołania w mieście szkoły wyższej, która kształciłaby pracowników dla specyficznych potrzeb społecznych regionu, zrodziła się w roku 1995 w Towarzystwie Szkolnym im. M. Reja, grupującym inteligencję Kościoła ewangelicko-augsburskiego z obszaru Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego. Do utworzenia i rozwoju uczelni znacząco przyczynili się profesorowie krakowskich uniwersytetów; jednym z inicjatorów i pierwszym Rektorem WSA był prof. dr hab. Józef Filipek.

Początkowo Uczelnia miała kształcić studentów, umożliwiając im uzyskanie tytułu licencjata na pierwszym kierunku studiów – administracji. W związku z szybkim rozwojem WSA oraz zainteresowaniem młodzieży w 2001 roku utworzono nowy kierunek – stosunki międzynarodowe. W następnych latach Uczelnia, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczności regionu, realizowała dalsze plany rozwoju wzbogacając swoją ofertę edukacyjną. W lipcu 2005 roku uruchomiono kolejny kierunek studiów – fizjoterapię. Profil kształcenia WSA został następnie uzupełniony o dwa kierunki studiów: pedagogikę w 2006 roku oraz kulturoznawstwo w 2008 roku. W 2009 roku Uczelnia uzyskała prawo do kształcenia studentów na studiach drugiego stopnia (magisterskich). WSA w dalszym ciągu się rozwija, poszerzając ofertę edukacyjną oraz zwiększając liczbę prowadzonych studiów podyplomowych.

Idea powołania szkoły wyższej zrodziła się w Towarzystwie Szkolnym im. M. Reja w 1995 roku. Po nieudanych próbach uzyskania pomocy ze strony Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Towarzystwo zwróciło się o pomoc do Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki życzliwości ówczesnego dziekana wydziału prof. dra hab. Józefa Wójcika, a następnie Rady Wydziału, powołana została grupa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ, która pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Filipka przygotowała program licencjackich studiów administracyjnych, a także we współdziałaniu z członkami zarządu Towarzystwa zredagowała stosowny wniosek do Ministra Edukacji Narodowej.

W dokumentach założycielskich zapisano, że misją Wyższej Szkoły Administracji będzie przede wszystkim umożliwienie absolwentom szkół średnich regionu Podbeskidzia, pracownikom administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także innym osobom, zdobycie wyższego wykształcenia w zakresie administracji. Ponadto jako istotny składnik misji szkoły przyjmowano nawiązanie stałej współpracy z urzędami administracji publicznej regionu w zakresie realizacji różnego rodzaju zadań, zaś z uwagi na przygraniczne położenie także podjęcie współpracy ze Słowacją i Czechami.

Decyzją nr DNS 1-145/TBM/192/97 z dnia 4 lipca 1997 r. Minister Edukacji Narodowej wydał zezwolenie na utworzenie Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (numer N 119 w rejestrze uczelni niepaństwowych Ministra Edukacji Narodowej), kierunek studiów: Administracja, określając jednocześnie ważność zezwolenia na okres pięciu lat. Powstała na podstawie tej decyzji Wyższa Szkoła Administracji podjęła się realizacji misji przedstawionej przez założyciela. Uczelnia stara się wypełniać ją nadal, nadając jej szerszy wymiar w warunkach rozwijających się powiązań Polski jako członka Unii Europejskiej. Jako pierwszego Rektora Wyższej Szkoły Administracji założyciel powołał prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, który funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 2003 r. Po złożeniu przez niego rezygnacji z funkcji ze względu na stan zdrowia, założyciel powołał na to stanowisko prof. dr hab. Irenę Pietrzyk. Pani profesor kierowała Uczelnią w latach 2003-2006. Ze względu na wymogi nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 r. zaszła zmiana na stanowisku Rektora – wraz z dniem 1 września 2006 r. został nim dr Tadeusz Wojtuszek, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 2007 r. Następnie od 1 września 2007 r. na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Administracji założyciel powołał na 2-letnią kadencję dra Aleksandra Mańkę. Od 1 września 2009 do dnia 30 września 2014 roku funkcję Rektora Wyższej Szkoły Administracji pełniła prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska. Wraz z dniem 1 października 2014 roku stanowisko Rektora objął ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz.

Po kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela MEN w lipcu 2001 r., Minister Edukacji Narodowej decyzją nr DSW-2-0145-422/TBM/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. przedłużył ważność zezwolenia na działalność Uczelni do dnia 30 września 2010 r. Następnie w dniu 29 lipca 2010 r. na podstawie decyzji nr MNiSW-DNS-WUN-6014-10576-1/KT/10 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wyższa Szkoła Administracji otrzymała przedłużenie ważności zezwolenia na działalność do dnia 30.09.2016r.

W marcu 2001 r. został złożony wniosek o zezwolenie na uruchomienie w Wyższej Szkole Administracji drugiego kierunku studiów, a mianowicie Stosunków Międzynarodowych. Decyzją nr DSW.2-0143-34/2001 z dnia 25 lipca 2001 r. Minister Edukacji Narodowej zezwolił na uruchomienie wyższych studiów zawodowych na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Ponieważ do 2001 roku Uczelnia funkcjonowała jako jednowydziałowa, Dziekanem sprawującym pieczę nad oboma kierunkami studiów był dr Michał Kalitowski. W roku 2003 decyzją Senatu WSA (Uchwała nr 1/33 z dnia 1 października 2003 r.) w Uczelni powstały dwa wydziały – Wydział Administracji oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych. Funkcję Dziekana Wydziału Administracji nadal pełnił dr Michał Kalitowski aż do 31 sierpnia 2005 roku . Od 1 września 2005 r. kierownictwo nad Wydziałem Administracji objął dr Antoni Osierda. Pierwszym Dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych został dr Jarosław Reszczyński (2003-2005). Następnie funkcję tę pełnili: dr Irena Głuszyńska (2005-2006) oraz dr Zbigniew Włosowicz (2006-2007). Decyzją Senatu Uczelni z dnia 18 maja 2007 r. (Uchwała 5/70) zlikwidowany został Wydział Stosunków Międzynarodowych, a kierunek został włączony do Wydziału Nauk Społecznych (na którym od roku 2006 prowadzone już były studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika. W lipcu 2006 r. Uczelnia otrzymała zgodę (decyzja DSW-3-4003/230/EK/Rej.119/06) na uruchomienie kierunku Pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych. Na pierwszego Dziekana powołany został dr Zbigniew Marten (2006-2007), od 1 września 2007 r. Dziekanem jest dr Arkadiusz Wąsiński. Decyzją Senatu Wyższej Szkoły Administracji z dnia 12 października 2007 r. Wydział Nauk Społecznych zmienił nazwę na Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych. W sierpniu 2009 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych WSA uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich) na kierunku Stosunki Międzynarodowe (MNiSW-DNS-WUN-6022-1099-4/KT/09). W grudniu 2010 r. Wydział otrzymał również zgodę na prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Pedagogika (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – MNiSW-DNS-WUN-6022-12400-1/SA/10).
11 maja 2012 r. Senat zaopiniował pozytywnie wniosek Rektora w sprawie przekształcenia od 1.09.2012 r. Wydziału Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych w dwa odrębne wydziały:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, na którym prowadzone były studia na kierunku Pedagogika. Dziekanem Wydziału do dnia 30 czerwca 2014 roku był dr Arkadiusz Wąsiński, następnie funkcję tę pełnił do 30 września 2014 roku ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz.

Wydział Studiów Międzynarodowych, na którym prowadzone są aktualnie studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Dziekanem Wydziału jest dr Irena Głuszyńska.

W lipcu 2005 r. Minister Edukacji Narodowej decyzją DSW-34003/704/EK/Rej.119/05 zezwolił na uruchomienie kolejnego kierunku studiów: Fizjoterapii na nowoutworzonym Wydziale Fizjoterapii. Pierwszym dziekanem tego wydziału został prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk (2005-2006), następnie funkcję tę piastował dr Janusz Bromboszcz (2006 – 31.01.2007). Od 1 lutego 2007 r. do 30.09.2014 r. dziekanem Wydziału Fizjoterapii był dr Maciej Płaszewski.
Od dnia 5 grudnia 2014 r. Wydziałem Fizjoterapii kieruje dr n. med. Joanna Szymańska.

Wydział Fizjoterapii otrzymał w lipcu 2013 r. decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW-DKN.ZNU.6022.149.2013.EK.3 ) o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Fizjoterapia.

01 lipca 2008 r. zgodnie z decyzją DSW-2-06-4003-131/08 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wyższa Szkoła Administracji otrzymała zgodę na prowadzenie kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Od początku funkcjonowania Uczelni za sprawy niezwiązane z dydaktyką odpowiadała dyrektor administracyjna, a następnie, po zmianie statutu Wyższej Szkoły Administracji, jej Kanclerz mgr Renata Rosowska. Zmiana na tym stanowisku nastąpiła wraz z dniem 1 lipca 2014 roku, nowym Kanclerzem Uczelni została mgr Beata Branc-Gorgosz.