STUDIA PODYPLOMOWE

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dietetyka

Doradztwo zawodowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenpedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (SURDOPEDAGOGIKA)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (TYFLOPEDAGOGIKA)

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Integracja sensoryczna

Kadry i płace

Logopedia

Master of Business Administration

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych RODO

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Terapia pedagogiczna i rewalidacja (Pedagogika korekcyjna)

Terapia zajęciowa i arteterapia

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Administracja publiczna

Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy

Etyka w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym

Gerontologia z elementami geriatrii

Matematycznie uzdolnione dzieci, diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: pedagog szkolny

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

OSTATNIA EDYCJA!!! ROZPOCZCIE STUDIÓW 09.2019

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Samorząd terytorialny i administracja samorządowa

Terapia pedagogiczna i rewalidacja

Terapia zajęciowa i arteterapia

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka