Kursy i szkolenia

Forma: SZKOLENIE
Tryb kursu: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semstry
Opłaty za studia: 1400 zł/semestr

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Odpowiadając na potrzeby regionu, Wyższa Szkoła Administracji przygotowała propozycję szkolenia w zakresie organizacji pomocy społecznej. Zgodę na jego organizację wyraził Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Adresatem szkolenia są pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy dążą do zdobycia kwalifikacji oczekiwanych od kandydatów na stanowiska kierownicze w tych jednostkach, osoby funkcjonujące w sferze pomocy społecznej, np. w ramach organizacji pozarządowych, społecznych i pożytku publicznego oraz kościołów i związków wyznaniowych, a także wszyscy stawiający sobie za cel pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących funkcjonowania systemu pomocy społecznej i specyficznego charakteru w instytucjach w nim działających.

Kształcenie trwa 2 semestry, a słuchacze uczestniczą w 265 godzinach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych praktyków oraz wykwalifikowaną kadrę naukową.

Przygotowany program gwarantuje możliwość pogłębienia wiedzy pozyskanej podczas pracy zawodowej, ale również przygotowuje do stania się liderem instytucji działających w sferze pomocy społecznej. Podczas szkolenia słuchacze wcielają się w różne nowe role społeczne, dzięki czemu kształcenie ma walor praktyczny i faktycznie wzmacnia kompetencje zawodowe uczestników.

Program szkolenia jest w pełni zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku w sprawie specjalizacji z zakresu Organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 28 września 2012 r., poz. 1081). Ze szczegółami można zapoznać się w poniżej.

Program szkolenia specjalizacyjnego

Program jest zgodny z minimum programowym dla specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1081) i obejmuje bloki tematyczne:

 • Moduł I. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym – 20 godzin.
 • Moduł II. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej – 90 godzin, w tym nie mniej niż 7 godzin przypadających na każdy z bloków tematycznych:
 1. kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów,
 2. zarządzanie zasobami ludzkimi,
 3. zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
 4. kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
 5. zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
 6. systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
 7. kontrola zarządcza;
 • Moduł III. Elementy etyki – 10 godzin.
 • Moduł IV. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa – 20 godzin.
 • Moduł V. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej – 20 godzin.
 • Moduł VI. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych – 30 godzin.
 • Moduł VII. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego – 15 godzin.
 • Moduł VIII. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR) – 20 godzin.
 • Moduł IX. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej – 10 godzin.
 • Moduł X. Stres i wypalenie zawodowe – 10 godzin.
 • Moduł XI. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji – 10 godzin.
 • Moduł XII. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej – 10 godzin.

Kadra prowadząca szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie prowadzą wykładowcy spełniający warunki określone w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, to jest posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej trzyletni staż zawodowy w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym kadr pomocy społecznej lub w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanie dyplomu

 • Szkolenie specjalizacyjne kończy się egzaminem ustnym składającym się z dwóch części:
 1. pierwsza część polega na sprawdzeniu wiedzy z zagadnień objętych zakresem minimum programowego, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1081).
 2. druga część egzaminu polega na obronie pracy dyplomowej.
 • Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, zwaną dalej „komisją”.
 • Osoba, która uzyskała specjalizację otrzymuje dyplom uzyskania specjalizacji.

Forma szkolenia – szkolenie specjalizacyjne będzie prowadzone w sposób hybrydowy tj. część zajęć będzie w formie zdalnej, a część w siedzibie Uczelni,

Określenie zjazdów – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w siedzibie Uczelni

Czas trwania szkolenia – dwa semestry (program przewiduje łącznie 265h)

Zapisy na szkolenie specjalizacyjne

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne

 • osobiście w siedzibie WSA w Bielsku-Białej, Plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała
 • przez system rekrutacji elektronicznej- REKRUTACJA ON-LINE https://rekrutacja.wsa.bielsko.pl
 • bądź przesłanie elektronicznie na adres e-mail: rekrutacja@wsa.bielsko.pl
 • bądź przesłanie pocztą na adres siedziby Uczelni

Zapisy są przyjmowane do 30 września 2023 r.

Godziny pracy Działu Rekrutacji:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek, środa, czwartek: 8.00 – 16.00
Piątek: 10.00 – 18.00
Sobota: 8.00. – 16.00

Koszt szkolenia specjalizacyjnego i opłata

Koszt szkolenia:
– I-szy semestr – 1.400,00 zł.

– II-gi semestr – 1400,00 zł.

opłata rekrutacyjna – 200,00 zł. płatna jednorazowo w dniu złożenia podania o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne

Płatności (koszt szkolenia i opłata rekrutacyjna) za szkolenie specjalizacyjne proszę dokonywać na konto: mBank 64 1140 1225 0000 2277 6900 1001 (z dopiskiem „Szkolenie specjalizacyjne”)

Informację w zakresie szkolenia specjalizacyjnego i terminów płatności – na etapie rekrutacji – można uzyskać pod numerem: 501422164, 501422183 bądź 33 815 1107 wew. 1

 

wsa stalowa wola przerwa 1

Harmonogram szkolenia

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach