STREFA STUDENTA

Informacje z dziekanatów

Informacja

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego przekazaną podczas konferencji prasowej z dnia 23.10.2020r. o godzinie 11:00 odnośnie obecnej sytuacji w Polsce informujemy, że zajęcia w Wyższej Szkole Administracji będą prowadzone ONLINE do odwołania.

Życzymy Państwu dużo zdrowia! 🙂

Szanowni Państwo!

Od 15 października do 6 listopada można składać w Dziekanacie wnioski o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora,
 • zapomogę.

Proszę o zapoznanie się przez Państwa z regulaminem świadczeń dla Studentów WSA w Bielsku- Białej, w którym dowiedzą się Państwo jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać ww. świadczenia uczelniane.

Poniżej wymienione najważniejsze informację dotyczące stypendium socjalnego, osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora.

Do wniosku o stypendium socjalne na sem. zimowy 2020/2021 należy dołączyć oprócz wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych PRZEZ STUDENTA I WSZYSTKICH (uwzględnionych we wniosku stypendialnym) PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW JEGO RODZINY w roku 2019:

Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (dla małżonków oddzielnie). Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości należnego podatku, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu. Zaświadczenia zawierające informacje o pełnej wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (tj. sumy wysokości składki odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu). Zaświadczenie może wystawić pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenia o innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg wzoru określonego w załączniku nr 2 (jeżeli takich dochodów nie było, to też złożyć oświadczenie wpisując dochód „0”). W przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oświadczenie o dochodzie wg wzoru określonego w załączniku nr 1, oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku. Zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego zawierające liczbę ha przeliczeniowych (dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne). Zaświadczenia ze szkoły albo oświadczenia o uczęszczaniu do szkoły (zał. nr 4 i 5) osób pełnoletnich pobierających naukę (do 26 roku życia). W przypadku otrzymywania alimentów: kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty. W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone: zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. W przypadku utraty dochodu oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 oraz dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu. W przypadku uzyskania dochodu oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 oraz dokument określający wysokość tego dochodu.

W/w dokumentami mogą być: zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, emerytury i inne.

UWAGA!!! W przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,-zł – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Jeżeli chodzi o stypendium socjalne wszystkie załączniki prosimy o przedrukowanie i złożenie oświadczeń wpisując dochód ”0” lub brak w przypadku oświadczeń dotyczących uczęszczania dzieci do szkół podstawowych lub uczelni wyższej.

Do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć wniosek oraz orzeczenie:

 • o niepełnosprawności,
 • o stopniu niepełnosprawności,
 • o zaliczeniu do grup inwalidów,
 • lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • uzyskali w poprzednim roku studiów średnią ocen nie niższa niż 4,75 ORAZ posiadać osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym- uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Wniosek o stypendium socjalne ma być wydrukowany w formacie A3 i składać się w tzw. „książeczkę” reszta w formacie standardowym A4. W razie problemów z drukiem w drukarni zapraszamy po wniosek do Dziekanatu.

Regulamin świadczeń dla studentów WSA 2020-2021 (pdf) >>

Oświadczenia do st.socjalnego (pdf) >>

Wnioski na inne świadczenia 2020-2021 (pdf) >>

Wnioski-stypendialne-na-rok-ak.2020-2021 (pdf) >>

INFORMACJA

Każdy student studiów licencjackich i magisterskich, który w wyniku przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji losowej może ubiegać się o zapomogę (obowiązuje również okres wakacyjny). Podstawą do ubiegania się o zapomogę jest przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta w wyniku:

1) nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
2) śmierci członka najbliższej rodziny studenta;
3) poważnej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
4) urodzenia się dziecka studenta (o zapomogę może ubiegać się jedno z rodziców dziecka,
będące studentem Uczelni);
5) znacznych strat rodziny poniesionych na skutek klęski żywiołowej;
6) samotnego wychowywania dziecka przez studenta;
7) innych okoliczności wynikających z przyczyn losowych np. utrata pracy przez studenta lub osobe najbliższą.

(więcej…)

REKRUTACJA 2020/2021

Informujemy, że trwa nabór na studia licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe na rok akademicki 2020/2021. Rekrutacja trwa do końca września. Zachęcamy do wcześniejszego zapisu online w celu rezerwacji miejsca. Związane jest to z limitami ilości miejsc na niektórych kierunkach.

Rekrutacja online >>

Zarządzenie 247/07/2020 w sprawie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Zarządzenie »

Szanowni Państwo,
Pełni dumy pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Administracji została jednym z laureatów konkursu NCBR i otrzyma dofinansowanie na rozwój uczelni w wysokości 5 milionów złotych!!! Na 88 złożonych wniosków zajęliśmy 24 miejsce. Samo przygotowanie wniosku liczącego ponad 400 stron zajęło nam wiele tygodni. Za naszymi plecami znalazło się wiele znanych uniwersytetów oraz uczelni niepublicznych! Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup 3 specjalistycznych platform do nauki w tym bardzo nowoczesnej platformy do nauki języków obcych oraz na modernizację infrastruktury. Zakupimy nowoczesne laptopy, projektory oraz środki wspomagające proces kształcenia, które będą przeznaczone dla studentów.  Uczelnia zmieni się nie do poznania i stanie się jedną z najnowocześniejszych szkół wyższych. Efekty ciężkiej i systematycznej pracy, którą zaczęliśmy ponad rok temu zaczynają być widoczne. Drodzy studenci, pragnę Wam podziękować, że jesteście z nami. Dzięki temu mamy dla kogo pracować i rozwijać się. Już niedługo będziemy mieć dla Państwa kolejne dobre wiadomości!

Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia związanego z COVID-19 w nadchodzącym roku akademickim kształcenie w Wyższej Szkole Administracji przyjmie formułę hybrydową. W formie kontaktu bezpośredniego będziemy spotykać się jedynie w soboty. Wszystkie wykłady oraz zajęcia o charakterze czysto teoretycznym będą realizowane w niedzielę w formie wykładów „na żywo” przez Internet. Wykłady będą nagrywane i udostępniane studentom, aby w każdym momencie mogli z nich skorzystać. Ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, a także wszystkie zajęcia o charakterze praktycznym będą realizowane w soboty, w małych grupach, na terenie uczelni i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także zostało skonsultowane z samorządem studenckim i uzyskało jego aprobatę. Ponadto każdy student, który jest w grupie ryzyka ciężkiego zachorowania lub posiada w swoim najbliższym otoczeniu osobę narażoną na ciężki przebieg COVID-19 będzie mógł studiować całkowicie zdalnie, otrzyma od uczelni pełne wsparcie takiej formy kształcenia. Bezpieczeństwo naszych studentów i wykładowców jest dla nas absolutnym priorytetem. Poprzedni semestr, który był realizowany całkowicie zdalnie był dla nas bardzo pouczający i pozwolił nam wyciągnąć wnioski i dobrze się przygotować do nadchodzącego roku akademickiego. Musimy pamiętać, że w razie pogarszającego się stanu epidemicznego może zajść potrzeba przejścia na formułę całkowicie zdalną. Obecnie jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Pamiętamy również, że pandemia ma wymiar nie tylko zdrowotny, ale również ekonomiczny. Jesteśmy także przygotowani do ewentualnej trudnej sytuacji ekonomicznej. Każdy student, który straci pracę może liczyć na zapomogę do 2 tysięcy złotych. Zarezerwowaliśmy na ten cel odpowiednią sumę w funduszu stypendialnym. Będzie również zwiększona kwota na stypendia socjalne. Pozyskaliśmy z Ministerstwa prawie 500 tys. zł na ten cel. Każda osoba, której dochód rodzinny nie przekracza 1051,70 zł na osobę (netto) może liczyć na wsparcie. Pomimo trudnej i niepewnej sytuacji zachęcamy do podejmowania studiów. RAZEM DAMY RADĘ!

Wydział Administracji

Wydział Pedagogiki

dr Sławomira Ruchała będzie dostępna na Uczelni w dniu 29 lutego 2020 r. od godziny 12:00.0

Studia Podyplomowe

 • Pedagogika przedszkolna (ciąg dalszy tj. dla osób, które nie przystąpiły w dniu 06.12.2019)
 • Pedagogika wczesnoszkolna

w dniu 14.12.2019 w godz. 10.00 – 14.30

 • Pedagogika wczesnoszkolna (ciąg dalszy)

Prosimy o dokonanie podziału, wg. którego będziecie Państwo przystępować do egzaminów w danym dniu.

Od 25 sierpnia 2020 r. zapraszamy po odbiór świadectw absolwentów studiów podyplomowych:

 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja
 • Administracja
 • Pedagogika
 • Fizjoterapia
 • Studia Podyplomowe

11-10-2020

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK!

Regulamin praktyki zawodowej dla studentów kierunku administracja studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym (pdf) »

Regulamin praktyki zawodowej dla studentów kierunku administracja studiów pierwszego drugiego profilu praktycznym (pdf) »

Wzór umowy (pdf) »

Dziennik praktyk (pdf) »


 

INFORMACJA!

W dniu 14.03.2020 r. dziekanat wydziału pedagogiki i administracji będzie nieczynny.


Terminy egzaminów Wydziału Administracji w poprawkowej sesji zimowej 2019/2020 (studia niestacjonarne).
 
 

Wyniki egzaminu: PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, 1 sem. st. niestacjonarne.
 
 

Terminy egzaminów Wydziału Administracji w poprawkowej sesji zimowej 2019/2020 ( studia niestacjonarne )
 
 

KOMUNIKAT 23-11-2019

Seminarium prof. B.Więzik odbędzie się 29.11.2019 r. o godz. 16.30. Dyżur w sprawie praktyk prof. B. Wiezik odbędzie się 30.11.2019 r. o godz. 10.00 - 11.30

 

 

 

INFORMACJA!

W dniu 14.03.2020 r. dziekanat wydziału pedagogiki i administracji będzie nieczynny.


Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
 
dr Sławomira Ruchała będzie dostępna na Uczelni w dniu 29 lutego 2020 r. od godziny 12:00.0
 

Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
 
Dyżur dr. Sławomiry Ruchały: 14.02.2020 r., godz. 15:30 - 17:00
 

Terminy egzaminów Wydziału Pedagogiki
 
 

Zapisy na seminaria dyplomowe dla 2 roku st. I-go stopnia i 1 roku st. II-go stopnia

Studenci I roku studiów niestacjonarnych 2 stopnia
oraz studenci II roku studiów niestacjonarnych 1 stopnia

Szanowni Państwo
Przedstawiam Państwu problematykę seminarium dyplomowego. Jest to problematyka, na podstawie której, każdy student powinien dokonać wyboru promotora, pod którego opieką będzie realizował pracę dyplomową. Proszę o jej przestudiowanie i przemyślenie.

Wszystkie przedstawione Państwu propozycje stanowią jedynie zarys tematyki zajęć seminaryjnych a nie tematy prac.

Ponieważ, zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki z dnia 26 września 2014 r., liczba osób grupie seminaryjnej nie może być większa niż 15, proszę o wskazanie drugiego promotora. Ostateczną decyzje o składzie grupy seminaryjnej podejmuje Dziekan na podstawie propozycji promotora.

Wybór powinien zostać dokonany do 14.02.2020 r.

Z wyrazami szacunku
Dziekan Wydziału Pedagogiki
Dr Jadwiga Gazda

Wykaz proponowanej tematyki seminarium dyplomowego (magisterskiego): PDF
Wzór deklaracji wyboru promotora: PDF

Strona w budowie

 


Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
Seminarium dyplomowe w dniu 6 marca 2020 r. z Panią prof. Lucyną Skorecką zostaje odwołane z powodu choroby prowadzącej.

Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
dr Sławomira Ruchała będzie dostępna na Uczelni w dniu 29 lutego 2020 r. od godziny 12:00

Seminarium z prof. Korzeniowską
Seminarium z prof. Korzeniowską na studiach podyplomowych PPiW zostaje przeniesione z 20 III 2020 na piątek 13 III br. (g. 16.00, s.6).

Terminy zjazdów - studia podyplomowe II sem. (pdf) »
Komunikat dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Dotyczy egzaminów ustnych prowadzonych przez Panią dr Lidię Wollman w dniu 13.12.2019 w godz. 16.00 – 18.00
 • Pedagogika przedszkolna (ciąg dalszy tj. dla osób, które nie przystąpiły w dniu 06.12.2019)
 • Pedagogika wczesnoszkolna
w dniu 14.12.2019 w godz. 10.00 – 14.30
 • Pedagogika wczesnoszkolna (ciąg dalszy)
Prosimy o dokonanie podziału, wg. którego będziecie Państwo przystępować do egzaminów w danym dniu.

Harmonogram zajęć