PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • O kierunku
 • Studia licencjackie

Zastanawiasz się jaki kierunek studiów wybrać? Wahasz się pomiędzy ekonomią, prawem lub zarządzaniem ? Nie możesz się zdecydować? Wybór jest oczywisty! WYBIERZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ!

Od zawsze marzyłaś / marzyłeś o prowadzeniu własnej firmy lub o pracy na stanowisku kierowniczym? Miarą sukcesu, według Ciebie, jest praca „na swoim”? Wyższa Szkoła Administracji rozpoczyna nabór na kierunek studiów stworzony właśnie dla Ciebie!

Studia I stopnia na kierunku PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dedykowane są tym wszystkim, którzy chcieliby pogłębić tajniki prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjąć zatrudnienie na samodzielnym stanowisku związanym z zarządzeniem i organizacją w dużym, rozwijającym się przedsiębiorstwie. To studia dla osób, które nie boją się ryzyka, znają swoją wartość, są pewne podejmowanych decyzji i nie zrażają się niepowodzeniami. Nasi wykładowcy, praktycy, są gwarancją tego, że zajęcia nastawione będą na typowo praktyczną wiedzę i umiejętność jej wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Studenci zostaną zaznajomieni z podstawami wiedzy prawniczej niezbędnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zatrudniania pracowników, prowadzenia dokumentacji firmy; posiądą również wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i finansów, co pozwoli na trafne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji dotyczących perspektyw rozwoju kapitału gospodarczego firmy. Blok przedmiotów dotyczących marketingu, negocjacji czy reklamy stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy dotyczącej tego, jak odnaleźć się i z sukcesem funkcjonować na współczesnym rynku. Różnorodność przedmiotów przyczyni się do tego, iż absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę dotyczącą różnych aspektów działalności gospodarczej, a w konsekwencji będzie osobą przedsiębiorczą, dbającą o swój rozwój i rozwój przedsiębiorstw, w których podejmie zatrudnienie.

Na kierunku Przedsiębiorczość nacisk będzie położony na przedmioty praktyczne oraz obowiązkowe praktyki realizowane w różnych podmiotach gospodarczych, co zapewni studentom możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w konkretnych sytuacjach zawodowych, poznania specyfiki pracy na szeroko rozumianym stanowisku przedsiębiorcy, a także zmierzenie się z problemami, które na co dzień towarzyszą osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Dodatkowo student sam będzie miał wpływ na to, czego będzie się uczył! Ponad 30% przedmiotów prowadzonych na studiach będzie pochodziła z wyboru w zależności od zainteresowań i predyspozycji studenta. Daje to możliwość rozwijania się w wymarzonym kierunku zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i współczesnej gospodarki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Przedsiębiorczość będzie potrafił rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem ludźmi, prowadzić negocjacje i mediacje, a także pozyskiwać i analizować informacje w celu zwiększenia efektywności swojej pracy i rozwoju prowadzonej przez siebie firmy. Będzie również posiadał podstawową wiedzę z zakresu prawa i umiejętność wykorzystywania jej w praktyce przy zawieraniu umów, kontraktów, a także pisaniu pism, decyzji czy odwołań.

Jeżeli jesteś osobą, która nie boi się wyzwań, lubi wychodzić z własną inicjatywą, a do tego jest samodzielna, kreatywna i pragnie się rozwijać – zapraszamy na studia na kierunku Przedsiębiorczość!

* Przedstawiona na niniejszej stronie oferta studiów licencjackich i magisterskich związana jest ze złożonym wnioskami o pozwolenie na utworzenie studiów. Przyjęcie na studia możliwe bedzie w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków.

W ramach kierunku Przedsiębiorczość na studiach I-go stopnia oferujemy 2 specjalności:

Przedsiębiorczość: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwent specjalności przygotowany jest do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich rodzajach firm. Student sam wybiera 40 procent programu studiów. Program kształcenia ukierunkowany jest na merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwenta w następujących aspektach:

 • Zakładania i prowadzenia min. działalności gospodarczej, spółek z o.o., spółek komandytowych i innych form działalności gospodarczej,
 • Przeprowadzania analizy podatkowej, wybrania najkorzystniejszej formy opodatkowania i stosowania optymalizacji podatkowej,
 • Poznania zasad postępowania kontrolnego prowadzonego wobec przedsiębiorcy oraz praw i obowiązków przedsiębiorcy z tego wynikających,
 • Zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej,
 • Poznania zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego i handlowego, które są najistotniejsze w prowadzeniu przedsiębiorstwa,
 • Podstaw psychologii biznesu oraz technik prowadzenia negocjacji i mediacji w biznesie

PLAN STUDIÓW.PDF

Przedsiębiorczość: Rachunkowość w przedsiębiorstwie

Absolwent specjalności przygotowany jest do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz pracy w biurach rachunkowychych, a także do pracy na stanowiskach związanych z księgowością. Program kształcenia ukierunkowany jest na merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwenta w następujących aspektach:

 • Prowadzenia rachunkowości i księgowości we współczesnej firmie,
 • Rozliczania podatków, składek i innych danin publicznych,
 • Zakładania i prowadzenia min. działalności gospodarczej, spółek z o.o., spółek komandytowych i innych form działalności gospodarczej,
 • Przeprowadzania analizy podatkowej, wybrania najkorzystniejszej formy opodatkowania i stosowania optymalizacji podatkowej,
 • Poznania zasad postępowania kontrolnego prowadzonego wobec przedsiębiorcy oraz praw i obowiązków przedsiębiorcy z tego wynikających,
 • Prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej,
 • Poznania zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego i handlowego, które są najistotniejsze w prowadzeniu przedsiębiorstwa,

Czesne za rok akademicki:

studia niestacjonarne – 3800 zł (1900 zł za semestr).

 

Przedstawiona na niniejszej stronie oferta studiów licencjackich i magisterskich związana jest ze złożonym wnioskami o pozwolenie na utworzenie studiów. Przyjęcie na studia możliwe bedzie w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków.

 • O kierunku
 • Studia licencjackie
 • Studia magisterskie

Administracja, jako kierunek studiów, jest przedmiotem zainteresowania nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Interdyscyplinarność kształcenia związana jest głównie z różnorodnością struktur administracyjnych, rozległym zakresem wykonywanych przez administracje zadań i pełnionych funkcji oraz szeroką gamą prawnie określonych form, metod i procedur ich działania.

Forma studiów oparta na programie kształcenia o profilu praktycznym ukierunkowana jest w dużej mierze na kształtowaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

Wysoka jakość zajęć dydaktycznych gwarantuje kadra pracowników naukowo-dydaktycznych wspomagana przez nauczycieli akademickich posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych obszarach działalności administracyjnej.

Program kształcenia dostosowany jest do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, spełnia wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych oczekiwanych przez pracodawców oraz zapewnia studentowi możliwość wyboru własnego zainteresowania naukowego i drogi rozwoju zawodowego.

Absolwent studiów I stopnia posiada uporządkowaną wiedzę na temat organizacji i kompetencji administracji funkcjonujących w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego ściśle związaną z nauką prawa, administracji, ekonomią i zarządzaniem publicznym wzbogaconą z wiedzą z zakresu socjologii, psychologii, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, logiki i informatyki prawniczej oraz wybranych regulacji dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej.

Absolwent posiada również umiejętności praktyczne korzystania z wiedzy oraz stosowania prawa w konkretnych sprawach i sytuacjach miejsca pracy. Potrafi także identyfikować, opisywać i samodzielnie rozwiązywać problemy należące do jego zadań i obowiązków pracowniczych.

Absolwent studiów II stopnia dysponuje pogłębioną wiedzą teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym i rzetelnym przygotowaniem praktycznym pozwalającymi na dostrzeganie problemów i samodzielne ich rozwiązywanie w szeroko rozumianym kontekście organizacyjnym, merytorycznym i wizerunkowym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W programie studiów I i II stopnia istotną rolę odgrywa studencka praktyka zawodowa organizowana w instytucjach i urzędach administracji publicznej, w jednostkach administracji podmiotów gospodarczych, organizacjach pozarządowych oraz innych jednostkach administrujących sfery publicznej i niepublicznej.

Potwierdzeniem wysokich standardów procesu kształcenia na kierunku Administracja jest pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Administracja publiczna

Program kształcenia ukierunkowany jest na merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy m.in. w:

 • urzędach i instytucjach terenowej administracji rządowej,
 • urzędach i jednostkach samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa),
 • inspekcjach państwowych i społecznych,
 • jednostkach i działach administracyjnych funkcjonujących w strukturach państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej.

Administracja bezpieczeństwa

Absolwent przygotowany jest do pracy w jednostkach organizacyjnych służb państwowych i formacjach samorządowych oraz innych instytucjach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi:

 • służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
 • zespołach i centrach zarządzania kryzysowego,
 • firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczania imprez masowych,
 • innych organizacjach i instytucjach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Czesne za rok akademicki:

studia niestacjonarne – 4100 zł (2050 zł za semestr).

Przy wpłacie za cały rok akademicki 2019/2020 do 30.09.2019 r. I rok studiów – 3.950,00 zł (2.200,00 zł za semestr zimowy, 1.750,00 zł za semestr letni).

Numer konta do wpłat dla studentów: Bank Polski PKO BP 88 1020 1390 0000 6102 0578 4386

Kierunek Administracja na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzony jest przez Wydział Administracji.

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków należących do dziedziny nauk społecznych obejmujących między innymi dyscyplinę nauk prawnych, ekonomii, finansów, zarządzania, bezpieczeństwa, nauki o polityce, gospodarce przestrzennej, komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplinach pokrewnych.

Program studiów zawiera treści kształcenia ukierunkowane na:

 • pogłębianie wiedzy teoretycznej obejmującej instytucjonalne, prawne i społeczne aspekty „administrowania” prezentowane z punktu widzenia nauk prawnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauki administracji, zarządzania publicznego, ekonomii, polityk publicznych i prawa publicznego oraz standardów ich funkcjonowania w europejskiej przestrzeni administracyjnej,
 • kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania prawa w działalności administracyjnej oraz wykorzystania metod badawczych do przeprowadzenia analizy i wykonania ekspertyz dotyczących poprawy efektywności, sprawności i jakości ustrojowo-organizacyjnej, funkcjonowania administracji publicznej relacji z otoczeniem krajowym i międzynarodowym,
 • poszerzanie kompetencji społecznych i umiejętności ich stosowania w praktyce podmiotów administrujących.

Program kształcenia obejmuje:

 • moduły zajęć do wyboru o specjalizacyjnym profilu zawodowym charakterystyczne dla administracji publicznej, administracji gospodarczej i administracji bezpieczeństwa, wybierane są przez samego studenta zgodnie z jego zainteresowaniami i planowanym rozwojem zawodowym,
 • praktyki zawodowe o łącznym wymiarze 3 miesięcy.
 • Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w szczególności na samodzielnych stanowiskach urzędniczych, eksperckich, doradczych i menadżerskich oraz kierowniczych stanowiskach średniego szczebla administrowania w:
 • instytucjach i urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • działach administracji gospodarczej przedsiębiorstw państwowych oraz innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą,
 • służbach, inspekcjach i służbach administracji ochrony bezpieczeństwa publicznego,
 • organizacjach pozarządowych oraz innych jednostkach administrujących,
 • instytucjach, jednostkach i agendach kontroli państwowej i audytu.

Czesne za rok akademicki:

studia niestacjonarne – 4500 zł (2250 zł za semestr).

Przy wpłacie za cały rok akademicki 2019/2020 do 30.09.2019 r. I rok studiów – 4.400,00 zł (2.350,00 zł za semestr zimowy, 2.050,00 zł za semestr letni).

Numer konta do wpłat dla studentów: Bank Polski PKO BP 88 1020 1390 0000 6102 0578 4386