Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń — miejsce wykonywania pracy: Bielsko – Biała;

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało m. in.: • weryfikowanie uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, • kontrola sprawozdań przedkładanych przez jednostki samorządu terytorialnego, • udział w przygotowaniu analiz i opracowań dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, • monitorowanie terminowości załatwiania spraw, • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego, • udział w opracowaniu danych do sprawozdań dotyczących działalności wydziału i Izby, • prowadzenie rejestrów elektronicznych. Wymagania konieczne: • obywatelstwo polskie, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, • preferowane wykształcenie wyższe, • znajomość ustawodawstwa w zakresie finansów publicznych, postępowania administracyjnego, • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz obsługi urządzeń biurowych, Wymagania dodatkowe: • komunikatywność i dobra organizacja pracy, • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, • rzetelność, terminowość i odpowiedzialność.

Oferta kandydata musi zawierać: • list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej, • podpisane przez kandydata oświadczenie:
1) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach ul. Grabowa 3, 40 – 172 Katowice
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 października 2021 roku w kopercie z dopiskiem„ Nabór – Bielsko – Biała” na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, ul. Grabowa 3, 40 – 172 Katowice.
Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Oferty mogą być przesłane drogą elektroniczną na adres: imlynarek@katowice.rio.gov.pl

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty kandydatów wybranych w naborze i zatrudnionych w Izbie zostaną dołączone do akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną odesłane.
Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio u Agaty Sygudy – Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń pod numerem 32 60 44 935.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na podstawie:
a) przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561).
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach z siedzibą ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
6. Nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast