PEDAGOGIKA

  • O kierunku
  • Studia licencjackie
  • Studia magisterskie

Pedagogika należy do nauk społecznych i charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością, ponieważ ma swoje źródła w filozofii, psychologii, socjologii i w wielu innych dziedzinach nauk humanistycznych. Dlatego też student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy i chętny do poszerzania swoich horyzontów. Jest to bardzo wymagająca dyscyplina nauk przede wszystkim dla osób, które rozumieją potrzebę konieczności doskonalenia się przez całe życie.

Pedagogika obejmuje swoim zakresem wszelkie formy kształcenia dzieci i młodzieży, a także pozwala uzyskać informacje dotyczące pomocy społecznej dla osób poszkodowanych przez los oraz w zakresie opieki nad osobami starszymi. Studia pedagogiczne kształtują szeroką gamę umiejętności i kompetencji społecznych oczekiwanych przez przyszłych pracodawców, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Absolwent studiów I stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną.

Absolwent studiów II stopnia dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętności dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej i wkroczenia na współczesny, niezwykle wymagający rynek pracy.

Każda ze specjalności na kierunku Pedagogika ma charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Zajęcia prowadzone są przez praktyków zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i instytucjach zajmujących się opieką, wychowaniem i pomocą rodzinie. Dzięki temu już od początku studiów student zdobywa umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, potrafi łączyć teorię z praktyką, a także weryfikować zdobywaną wiedzę w warunkach naturalnych dla danego zawodu.

W programie studiów niezwykle istotną rolę odgrywa praktyka zawodowa, a także współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, starszymi i wymagającymi pomocy oraz opieki.

UWAGA!

Dwa dyplomy w 2 lata! Możliwość łączenia studiów magisterskich z podyplomowymi.

Dla studentów studiów magisterskich rozpoczynających studia podyplomowe najpóźniej w 3 semestrze studiów drugiego stopnia – zniżka 30% na studia podyplomowe

W ramach studiów I stopnia na kierunku pedagogika kształcimy w kilku specjalnościach. Student po pierwszym roku studiów, na którym wykładane są głównie przedmioty ogólnopedagogiczne, wybiera specjalność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Poniżej prezentujemy oferowane przez naszą Uczelnię specjalności:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Program specjalności obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka. W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uczymy studentów umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych i stymulujących w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania.

Absolwenci mają kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach. Są przygotowani do pracy w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych, w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo, po ukończeniu studiów podyplomowych dających uprawnienia pedagogiczne, absolwenci mogą podejmować zatrudnienie w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania resocjalizacyjnego i stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobywają również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Absolwenci mają możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.

Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne

Studia na kierunku Pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i personalne umożliwiają studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw wiedzy filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej, niezbędnej do nabywania wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień specjalizacyjnych, przygotowujących do pracy w charakterze doradcy zawodowego.

Absolwent studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wie, jak pomóc młodzieży wkraczającej na rynek pracy, a także osobom dorosłym stojącym przed koniecznością zdobycia nowych kwalifikacji w określeniu własnych predyspozycji i preferencji zawodowych. Potrafi udzielić profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów i trudności osób aktywnych zawodowo, rozumie konieczność ustawicznego rozwoju i doskonalenia się w obliczu wymagań współczesnego rynku pracy. Jest przygotowany do udzielania rzetelnych porad w zakresie planowania, projektowania i wdrażania programów rozwoju kariery zawodowej. Posiada umiejętności z zakresu diagnostyki, metodyki doradczej, a także przeprowadzania procesu rekrutacji pracowników w firmie – jest odpowiednią osobą do profesjonalnego prowadzenia polityki zatrudniania przedsiębiorstwa. Rozumie konieczność dokształcania się, wie, w jaki sposób przygotować klienta do roli odpowiedzialnego pracownika bądź zaradnego pracodawcy. Potrafi zaprojektować pracę z osobami poszukującymi zatrudnienia, niepełnosprawnymi, a także zagrożonymi wykluczeniem z rynku pracy. Praktyki odbywane w urzędach pracy oraz innych instytucjach i firmach zajmujących się pośrednictwem pracy przyczyniają się do pełniejszego poznania zasad funkcjonowania i cech charakterystycznych rynku pracy w Polsce.

Pedagogika specjalność terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji fizycznej, ale też psychicznej, społecznej i zawodowej, która polega na zaangażowaniu pacjenta / klienta, czyli osoby wymagającej zróżnicowanego wsparcia ze względu na np. wiek, ograniczenia fizyczne, niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia psychiczne, trudności szkolne, problemy z dostosowaniem do reguł życia społecznego czy zagrożenie wykluczeniem w różnego rodzaju formy aktywności życiowej (z zakresu arteterapii, ergoterapii, muzykoterapii i in.), które mogą przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia, a także osiągnięcia dobrostanu i satysfakcji życiowej na miarę możliwości konkretnego pacjenta.

Celem studiów z zakresu terapii zajęciowej jest przygotowanie studentów do efektywnej pracy pedagogiczno-terapeutycznej poprzez nabywanie kompetencji z zakresu diagnozy, a także projektowania, prowadzenia i ewaluowania procesu terapeutycznego prowadzonego z osobami z różnego rodzaju zaburzeniami przy zastosowaniu różnorodnych metod, technik i form pracy, a także odpowiednio dobranych narzędzi z zakresu pedagogiki, psychologii oraz terapii zajęciowej. Po wybraniu tej specjalności student ma możliwość poznania, również w trakcie praktyk, reguł i zasad pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności terapia zajęciowa zdobywa kwalifikacje niezbędne to podjęcia pracy jako terapeuta zajęciowy w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi i innych podmiotach i organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem terapeutycznym osób z różnego rodzaju zaburzeniami.

 

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ, A NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ MARTWIĆ SIĘ O SWOJĄ ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ!

 

Czesne za rok akademicki:   4200 zł (2100 zł za semestr).

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Program specjalności obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka. W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uczymy studentów umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania.

Absolwenci mają kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach. Są przygotowani do pracy w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych i profilaktyczno-terapeutycznych, w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą, profilaktyczno-terapeutyczną oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo, po ukończeniu studiów podyplomowych dających uprawnienia pedagogiczne, absolwenci mogą podejmować zatrudnienie w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania resocjalizacyjnego i stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobywają również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Absolwenci mają możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii

Specjalność jest adresowana do studentów posiadających kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i klasach I-III, zdobyte w ramach studiów I stopnia lub studiów podyplomowych. Moduły mające na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej uzupełnione zostały o moduły z zakresu elementów logopedii mające na celu uzyskanie wiedzy, oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia działań diagnostycznych i terapeutycznych zaburzeń mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

UWAGA! TO PRZEDOSTATNIA EDYCJA TYCH STUDIÓW! MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA KWALIFIKACJI NA STUDIACH II STOPNIA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ NIE BĘDZIE JUŻ PÓŹNIEJ MOŻLIWA (zgodnie z nowymi przepisami Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie prowadzona jedynie na studiach pięcioletnich)!

Doradztwo zawodowe i personalne

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i personalne umożliwiają studentom poszerzanie teoretycznych i praktycznych podstaw wiedzy filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej, niezbędnej do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień specjalizacyjnych, przygotowujących do pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego.

Absolwent studiów poszerza wiedzę z zakresu teorii uczenia się przez całe życie, pedagogiki i psychologii, teorii planowania kariery oraz zarządzania kapitałem społecznym w przedsiębiorstwie. Poznaje nowoczesne trendy związane z kreowaniem wizerunku, a także nowe metody i formy pracy doradcy zawodowego i personalnego. Potrafi udzielić profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów i trudności osób aktywnych zawodowo, rozumie konieczność ustawicznego rozwoju i doskonalenia się w obliczu wymagań współczesnego rynku pracy. Jest przygotowany do udzielania rzetelnych porad w zakresie planowania, projektowania i wdrażania programów rozwoju kariery zawodowej. Posiada umiejętności z zakresu diagnostyki, metodyki doradczej, a także przeprowadzania procesu rekrutacji pracowników w firmie. Potrafi poprowadzić konsultacje zarówno indywidualne, jak i grupowe, zaprojektować pracę z osobami poszukującymi zatrudnienia, niepełnosprawnymi, a także zagrożonymi wykluczeniem z rynku pracy. Zna wymagania rynku pracy w Polsce i za granicą.

Praktyki odbywane w urzędach pracy oraz innych instytucjach i firmach zajmujących się pośrednictwem pracy zapewniają studentom bezpośredni kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia w zakresie nabywania bądź uzupełniania kwalifikacji zawodowych, a także przyczyniają się do pełniejszego poznania zasad funkcjonowania i cech charakterystycznych rynku pracy w Polsce.

Terapia zajęciowa i arteterapia

Celem studiów II stopnia na kierunku Pedagogika specjalność terapia zajęciowa jest poszerzenie kompetencji z zakresu diagnozy, projektowania, prowadzenia oraz ewaluowania procesu terapeutycznego przy zastosowaniu różnych, odpowiednio dobranych narzędzi z zakresu pedagogiki oraz terapii zajęciowej, a także dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie nowych metod i form pracy, umożliwiających podnoszenie jakości i efektywności ich warsztatu pedagogiczno-terapeutycznego.

Program studiów na specjalności Terapia zajęciowa obejmuje przedmioty pedagogiczne, psychologiczne oraz bezpośrednio związane z terapią zajęciową. Treści programu zawierają specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu diagnozy i interwencji terapeutycznej, metod i form terapii zajęciowej, w tym m.in. arteterapii, ergoterapii, socjoterapii, muzykoterapii i in., a także z zakresu planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem różnych, odpowiednio dobranych metod i form terapii oraz projektowania i modyfikowania zajęć, w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników. Absolwent będzie mógł podjąć lub kontynuować pracę jako terapeuta zajęciowy w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi i innych podmiotach i organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem terapeutycznym osób z różnego rodzaju zaburzeniami.

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ, A NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ MARTWIĆ SIĘ O SWOJĄ ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Czesne za rok akademicki:

studia niestacjonarne – 4500 zł (2250 zł za semestr). Istnieje możliwość opłacania czesnego w miesięcznych ratach.

  • O kierunku
  • Studia licencjackie
  • Studia magisterskie

Pedagogika należy do nauk społecznych i charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością, ponieważ ma swoje źródła w filozofii, psychologii, socjologii i w wielu innych dziedzinach nauk humanistycznych. Dlatego też student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy i chętny do poszerzania swoich horyzontów. Jest to bardzo wymagająca dyscyplina nauk przede wszystkim dla osób, które rozumieją potrzebę konieczności doskonalenia się przez całe życie.

Pedagogika obejmuje swoim zakresem wszelkie formy kształcenia dzieci i młodzieży, a także pozwala uzyskać informacje dotyczące pomocy społecznej dla osób poszkodowanych przez los oraz w zakresie opieki nad osobami starszymi. Studia pedagogiczne kształtują szeroką gamę umiejętności i kompetencji społecznych oczekiwanych przez przyszłych pracodawców, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Absolwent studiów I stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną.

Absolwent studiów II stopnia dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętności dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej i wkroczenia na współczesny, niezwykle wymagający rynek pracy.

Każda ze specjalności na kierunku Pedagogika ma charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Zajęcia prowadzone są przez praktyków zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i instytucjach zajmujących się opieką, wychowaniem i pomocą rodzinie. Dzięki temu już od początku studiów student zdobywa umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, potrafi łączyć teorię z praktyką, a także weryfikować zdobywaną wiedzę w warunkach naturalnych dla danego zawodu.

W programie studiów niezwykle istotną rolę odgrywa praktyka zawodowa, a także współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, starszymi i wymagającymi pomocy oraz opieki.

UWAGA!

Dwa dyplomy w 2 lata! Możliwość łączenia studiów magisterskich z podyplomowymi.

Dla studentów studiów magisterskich rozpoczynających studia podyplomowe najpóźniej w 3 semestrze studiów drugiego stopnia – zniżka 30% na studia podyplomowe

W ramach studiów I stopnia na kierunku pedagogika kształcimy w kilku specjalnościach. Student po pierwszym roku studiów, na którym wykładane są głównie przedmioty ogólnopedagogiczne, wybiera specjalność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Poniżej prezentujemy oferowane przez naszą Uczelnię specjalności:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Program specjalności obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka. W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uczymy studentów umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych i stymulujących w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania.

Absolwenci mają kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach. Są przygotowani do pracy w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych, w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo, po ukończeniu studiów podyplomowych dających uprawnienia pedagogiczne, absolwenci mogą podejmować zatrudnienie w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania resocjalizacyjnego i stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobywają również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Absolwenci mają możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.

Doradztwo zawodowe i personalne

Studia na kierunku Pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i personalne umożliwiają studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw wiedzy filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej, niezbędnej do nabywania wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień specjalizacyjnych, przygotowujących do pracy w charakterze doradcy zawodowego.

Absolwent studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wie, jak pomóc młodzieży wkraczającej na rynek pracy, a także osobom dorosłym stojącym przed koniecznością zdobycia nowych kwalifikacji w określeniu własnych predyspozycji i preferencji zawodowych. Potrafi udzielić profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów i trudności osób aktywnych zawodowo, rozumie konieczność ustawicznego rozwoju i doskonalenia się w obliczu wymagań współczesnego rynku pracy. Jest przygotowany do udzielania rzetelnych porad w zakresie planowania, projektowania i wdrażania programów rozwoju kariery zawodowej. Posiada umiejętności z zakresu diagnostyki, metodyki doradczej, a także przeprowadzania procesu rekrutacji pracowników w firmie – jest odpowiednią osobą do profesjonalnego prowadzenia polityki zatrudniania przedsiębiorstwa. Rozumie konieczność dokształcania się, wie, w jaki sposób przygotować klienta do roli odpowiedzialnego pracownika bądź zaradnego pracodawcy. Potrafi zaprojektować pracę z osobami poszukującymi zatrudnienia, niepełnosprawnymi, a także zagrożonymi wykluczeniem z rynku pracy. Praktyki odbywane w urzędach pracy oraz innych instytucjach i firmach zajmujących się pośrednictwem pracy przyczyniają się do pełniejszego poznania zasad funkcjonowania i cech charakterystycznych rynku pracy w Polsce.

Terapia zajęciowa i arteterapia

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji fizycznej, ale też psychicznej, społecznej i zawodowej, która polega na zaangażowaniu pacjenta / klienta, czyli osoby wymagającej zróżnicowanego wsparcia ze względu na np. wiek, ograniczenia fizyczne, niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia psychiczne, trudności szkolne, problemy z dostosowaniem do reguł życia społecznego czy zagrożenie wykluczeniem w różnego rodzaju formy aktywności życiowej (z zakresu arteterapii, ergoterapii, muzykoterapii i in.), które mogą przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia, a także osiągnięcia dobrostanu i satysfakcji życiowej na miarę możliwości konkretnego pacjenta.

Celem studiów z zakresu terapii zajęciowej jest przygotowanie studentów do efektywnej pracy pedagogiczno-terapeutycznej poprzez nabywanie kompetencji z zakresu diagnozy, a także projektowania, prowadzenia i ewaluowania procesu terapeutycznego prowadzonego z osobami z różnego rodzaju zaburzeniami przy zastosowaniu różnorodnych metod, technik i form pracy, a także odpowiednio dobranych narzędzi z zakresu pedagogiki, psychologii oraz terapii zajęciowej. Po wybraniu tej specjalności student ma możliwość poznania, również w trakcie praktyk, reguł i zasad pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności terapia zajęciowa zdobywa kwalifikacje niezbędne to podjęcia pracy jako terapeuta zajęciowy w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi i innych podmiotach i organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem terapeutycznym osób z różnego rodzaju zaburzeniami.

 

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ, A NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ MARTWIĆ SIĘ O SWOJĄ ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ!

 

Czesne za rok akademicki:   4100 zł (2050 zł za semestr).

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Program specjalności obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka. W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uczymy studentów umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania.

Absolwenci mają kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach. Są przygotowani do pracy w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych i profilaktyczno-terapeutycznych, w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą, profilaktyczno-terapeutyczną oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo, po ukończeniu studiów podyplomowych dających uprawnienia pedagogiczne, absolwenci mogą podejmować zatrudnienie w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania resocjalizacyjnego i stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobywają również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Absolwenci mają możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii

Specjalność jest adresowana do studentów posiadających kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i klasach I-III, zdobyte w ramach studiów I stopnia lub studiów podyplomowych. Moduły mające na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej uzupełnione zostały o moduły z zakresu elementów logopedii mające na celu uzyskanie wiedzy, oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia działań diagnostycznych i terapeutycznych zaburzeń mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

UWAGA! TO PRZEDOSTATNIA EDYCJA TYCH STUDIÓW! MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA KWALIFIKACJI NA STUDIACH II STOPNIA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ NIE BĘDZIE JUŻ PÓŹNIEJ MOŻLIWA (zgodnie z nowymi przepisami Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie prowadzona jedynie na studiach pięcioletnich)!

Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i personalne umożliwiają studentom poszerzanie teoretycznych i praktycznych podstaw wiedzy filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej, niezbędnej do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień specjalizacyjnych, przygotowujących do pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego.

Absolwent studiów poszerza wiedzę z zakresu teorii uczenia się przez całe życie, pedagogiki i psychologii, teorii planowania kariery oraz zarządzania kapitałem społecznym w przedsiębiorstwie. Poznaje nowoczesne trendy związane z kreowaniem wizerunku, a także nowe metody i formy pracy doradcy zawodowego i personalnego. Potrafi udzielić profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów i trudności osób aktywnych zawodowo, rozumie konieczność ustawicznego rozwoju i doskonalenia się w obliczu wymagań współczesnego rynku pracy. Jest przygotowany do udzielania rzetelnych porad w zakresie planowania, projektowania i wdrażania programów rozwoju kariery zawodowej. Posiada umiejętności z zakresu diagnostyki, metodyki doradczej, a także przeprowadzania procesu rekrutacji pracowników w firmie. Potrafi poprowadzić konsultacje zarówno indywidualne, jak i grupowe, zaprojektować pracę z osobami poszukującymi zatrudnienia, niepełnosprawnymi, a także zagrożonymi wykluczeniem z rynku pracy. Zna wymagania rynku pracy w Polsce i za granicą.

Praktyki odbywane w urzędach pracy oraz innych instytucjach i firmach zajmujących się pośrednictwem pracy zapewniają studentom bezpośredni kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia w zakresie nabywania bądź uzupełniania kwalifikacji zawodowych, a także przyczyniają się do pełniejszego poznania zasad funkcjonowania i cech charakterystycznych rynku pracy w Polsce.

Pedagogika specjalność terapia zajęciowa

Celem studiów II stopnia na kierunku Pedagogika specjalność terapia zajęciowa jest poszerzenie kompetencji z zakresu diagnozy, projektowania, prowadzenia oraz ewaluowania procesu terapeutycznego przy zastosowaniu różnych, odpowiednio dobranych narzędzi z zakresu pedagogiki oraz terapii zajęciowej, a także dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie nowych metod i form pracy, umożliwiających podnoszenie jakości i efektywności ich warsztatu pedagogiczno-terapeutycznego.

Program studiów na specjalności Terapia zajęciowa obejmuje przedmioty pedagogiczne, psychologiczne oraz bezpośrednio związane z terapią zajęciową. Treści programu zawierają specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu diagnozy i interwencji terapeutycznej, metod i form terapii zajęciowej, w tym m.in. arteterapii, ergoterapii, socjoterapii, muzykoterapii i in., a także z zakresu planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem różnych, odpowiednio dobranych metod i form terapii oraz projektowania i modyfikowania zajęć, w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników. Absolwent będzie mógł podjąć lub kontynuować pracę jako terapeuta zajęciowy w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi i innych podmiotach i organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem terapeutycznym osób z różnego rodzaju zaburzeniami.

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ, A NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ MARTWIĆ SIĘ O SWOJĄ ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Czesne za rok akademicki:

studia niestacjonarne – 4500 zł (2250 zł za semestr). Istnieje możliwość opłacania czesnego w miesięcznych ratach.