Ochrona danych osobowych
i informacji niejawnych
RODO

Celem studiów podyplomowych w zakresie RODO jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności i kompetencje związane z wykorzystywaniem zdobytej wiedzy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, organów i instytucji publicznych, w tym także szkół wszystkich poziomów edukacyjnych.

Zadaniem studiów jest podnoszenie kwalifikacji osób, które w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z danymi osobowymi. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania pracy inspektora danych osobowych, nabędą kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonywania przez pracowników obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach funkcjonujących w sferze administracji publicznej i w biznesie.

Adresaci studiów to przede wszystkim osoby specjalizujące się lub takie, które zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, w tym także osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach, szkołach i innych instytucjach oraz podmioty, które chcą dbać o przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1400 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Administracja publiczna

Celem studiów jest podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności wykonywania zadań administracyjnych z uwzględnieniem dobrych praktyk i standardów UE. W programie studiów, obok treści teoretycznych, realizowane są zagadnienia związane z praktycznymi kompetencjami społecznymi mającymi formę zajęć warsztatowych i treningowych, które umożliwiają pogłębianie umiejętności społecznych, twórczego myślenia i kreatywnego zarządzania projektami.

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1400 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!