INFORMACJA

  • Post category:Ogólna

Każdy student studiów licencjackich i magisterskich, który w wyniku przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji losowej może ubiegać się o zapomogę (obowiązuje również okres wakacyjny). Podstawą do ubiegania się o zapomogę jest przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta w wyniku:

1) nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
2) śmierci członka najbliższej rodziny studenta;
3) poważnej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
4) urodzenia się dziecka studenta (o zapomogę może ubiegać się jedno z rodziców dziecka,
będące studentem Uczelni);
5) znacznych strat rodziny poniesionych na skutek klęski żywiołowej;
6) samotnego wychowywania dziecka przez studenta;
7) innych okoliczności wynikających z przyczyn losowych np. utrata pracy przez studenta lub osobe najbliższą.

Aby ubiegać się o zapomogę należy wypełnić udostępniony niżej wniosek i dostarczyć go wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuaję do Dziekanatu, ewentualnie skan dokumentów wysłać listownie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny. Zapomogi są udzielane w wysokości do 2 tys. zł.

WAŻNE! Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia losowego uprawniającego do przyznania zapomogi. Wniosek nie posiada kryterium dochodowego.

WNIOSEK DO POBRANIA.PDF

Pozdrawiam Państwa
Kanclerz Wyższej Szkoły Administracji
w Bielsku – Białe