Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością słuchową
SURDOPEDAGOGIKA

Studia podyplomowe z zakresu Surdopedagogiki przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców, którzy chcąc uzyskać dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje i kompetencje zawodowe do pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością narządu słuchu.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do organizowania pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z osobami z niepełnosprawnością narządu słuchu, zarówno z osobami głuchymi, jak i słabosłyszącymi, na wszystkich etapach edukacyjnych.

Uczestnicy studiów uzyskują szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności – od zagadnień medycznych związanych z zaburzeniami i chorobami narządu słuchu, po zróżnicowane metody i formy pracy z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Poznają podstawy języka migowego, który umożliwia skuteczną komunikację z osobami z uszkodzonym słychem. Studenci poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową oraz czy zasad prowadzenia procesu rewalidacyjnego w oparciu o pracę na resztkach słuchowych bądź zasadę kompensacji zmysłów. W trakcie odbywanych praktyk uczestnicy studiów zapoznają się z przebiegiem edukacji i rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością słuchową, z formami terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

Absolwent studiów na kierunku Surdopedagogika może podjąć pracę w przedszkolu, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach pomocy społecznej i służby zdrowia.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Czesne za semestr: 1200 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Administracja publiczna

Celem studiów jest podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności wykonywania zadań administracyjnych z uwzględnieniem dobrych praktyk i standardów UE. W programie studiów, obok treści teoretycznych, realizowane są zagadnienia związane z praktycznymi kompetencjami społecznymi mającymi formę zajęć warsztatowych i treningowych, które umożliwiają pogłębianie umiejętności społecznych, twórczego myślenia i kreatywnego zarządzania projektami.

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1400 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!