mgr Danuta Lasa

Magister administracji w specjalności administracja publiczna. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresach zarządzanie zasobami ludzkimi , kontroli zarządczej  oraz liderów samorządowych. Odbyła liczne szkolenia i kursy zawodowe uzyskując  miedzy innymi certyfikaty  pełnomocnika systemu zarządzania jakością oraz świadectwo ukończenia kursu w zakresie „procedury administracyjnej i technik prawodawczych”. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej pełniąc obecnie stanowisko Sekretarza Gminy  i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz funkcje pełnomocnika do spraw systemu zarządzania jakością, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, koordynatora kontroli zarządczej w urzędzie gminy i jednostek organizacyjnych gminy.  Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku administracja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej i realizuje miedzy innym przedmioty zintegrowane systemy zarzadzania w urzędach, negocjacje i mediacje w administracji planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, gospodarka mieniem komunalnym (publicznym).