dr Sławomira Ruchała – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Doktor nauk humanistycznych, w zakresie filozofii i etyki, tytuł rozprawy doktorskiej: Współczesne filozoficzne spory o ugruntowanie praw człowieka (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Była adiunktem w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji. Autorka kilkunastu publikacji naukowych zarówno z zakresu filozofii, jak i nauk pedagogicznych w pozycjach książkowych, czasopismach krajowych i zagranicznych. Absolwentka studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych  z logopedii, wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz zarządzania oświatą. Egzaminator maturalny z wiedzy o społeczeństwie  i filozofii. Nauczyciel dyplomowany, uczący przedmiotów wiedza o społeczeństwie, filozofia, wychowanie do życia w rodzinie na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Zainteresowania naukowe obecnie skupiają się wokół filozofii wartości oraz filozofii społecznej w ujęciu Hannah Arendt, a przede wszystkim wokół ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy koncepcjami człowieka i wartości oraz ich realizacjami w płaszczyźnie polityki oraz wychowania. W obszarze zainteresowań znajduje się również etyka zawodowa nauczyciela i logopedy, a także problematyka logopedyczna ze szczególnym naciskiem na pracę z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ten obszar zainteresować (szczególnie praca z dzieckiem z ORM, dyslalią, afazją, spektrum autyzmu) związany jest z wykonywaną pracą tj. terapią z dziećmi/uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym zarówno na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej, jak i szkoły średniej. Na kierunku pedagogika prowadzi przedmioty z zakresu: filozofii, etyki, komunikacji i logopedii.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast