ROK AKADEMICKI 2020/2021
Rekrutacja do 30 września!
Rekrutacja on-line
Poprzedni
Następny
ROK AKADEMICKI 2020/2021
Rekrutacja do 30 września!
Rekrutacja on-line
Poprzedni
Następny

ROK AKADEMICKI Rekrutacja do 30 września!

Studia licencjackie i magisterskie na kierunkach administracja i pedagogika*

20 kierunków studiów podyplomowych

Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna

Programy lojalnościowe dla studentów

Przedstawiona na niniejszej stronie oferta studiów licencjackich i magisterskich związana jest ze złożonymi wnioskami o pozwolenie na utworzenie studiów. Przyjęcie na studia będzie uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosków.

ROK AKADEMICKI

Studia licencjackie i magisterskie na kierunkach administracja i pedagogika

20 kierunków studiów podyplomowych

Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna

Programy lojalnościowe dla studentów

ADMINISTRACJA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Administracja.

PEDAGOGIKA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Oferujemy studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Oferujemy studia licencjackie na kierunku Przedsiębiorczość.

STUDIA PODYPLOMOWE

Sprawdź naszą ofertę 20 kierunków studiów podyplomowych.

REKRUTACJA 2020/2021

Mamy jeszcze wolne miejsca. Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!

ADMINISTRACJA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Administracja.

PEDAGOGIKA

Oferujemy studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Oferujemy studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

STUDIA PODYPLOMOWE

Sprawdź naszą ofertę 20 kierunków studiów podyplomowych.

REKRUTACJA 2019/2020

Mamy jeszcze wolne miejsca. Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!

ZYSKAJ WIĘCEJ Z WSA

Studiujesz? Zyskujesz! W WSA możesz skorzystać z programów partnerskich, dzięki którym zyskasz możliwość studiowania za darmo!

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego modyfikującym ograniczenia działalności uczelni z dnia 25 maja 2020r. Wyższa Szkoła Administracji wraca do normalnej działalności, otwartej dla studentów.
Nowe zasady bezpieczeństwa w kontaktach z dziekanatem i działem obsługi finansowej studentów zostaną Państwu przekazane w formie komunikatu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Proszę o konsekwentne przestrzeganie tych zasad. Zajęcia dydaktyczne w tradycyjnej formie nadal pozostają zawieszone.
Wyjątek stanowią zajęcia na ostatnim roku studiów ( I i II stopnia ), które mogą odbywać się tradycyjnie w siedzibie Uczelni w małych grupach ( do 10 osób ). Ponadto w siedzibie Uczelni lub jej Filii mogą odbywać się w formie tradycyjnej wszystkie te zajęcia, które nie mogą być przeprowadzone w formie zdalnej, także w małych, 10 osobowych grupach.
Dotyczy to wybranych zajęć niezależnie od roku studiów i także studiów podyplomowych.

Weryfikacja uzyskanych efektów uczenia się – zaliczenia, egzaminy – powinny odbywać się przy pomocy komunikacji elektronicznej. Wyjątek będą stanowiły egzaminy dyplomowe ( po I i II stopniu studiów ), które zostaną przeprowadzone w formie tradycyjnej z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wszystkie przeprowadzane zajęcia w małych grupach powinny odbywać się w salach o dużej powierzchni. Przyjęte reguły bezpiecznego funkcjonowania Wyższej Szkoły Administracji mają na względzie zapewnienie bezpieczeństwa osób prowadzących wybrane zajęcia, jak i osób biorących w nich udział w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Proszę o przestrzeganie wprowadzonych zasad, jak również o pełne zrozumienie ich zasadności.


Pozdrawiam Państwa
Rektor Wyższej Szkoły Administracji
w Bielsku – Białej

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W UCZELNI W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

Czytaj dalej »


Informacje z dziekanatu dla studiów podyplomowych prosimy sprawdzać w:
Strefa Studenta–>Studia Podyplomowe


Terminy egzaminów Wydziału Administracji w poprawkowej sesji zimowej 2019/2020 (studia niestacjonarne):
Strefa Studenta–>Administracja


Terminy egzaminów Wydziału Pedagogiki w sesji zimowej 2019/2020 (studia niestacjonarne):
Strefa Studenta–>Pedagogika


Zapisy na seminaria dyplomowe dla 2 roku st. I-go stopnia i 1 roku st. II-go stopnia Wydziału Pedagogiki:
Strefa Studenta–>Pedagogika


Terminy egzaminów Wydziału Administracji w sesji poprawkowej 2019/2020 (studia niestacjonarne):
Strefa Studenta–>Administracja


Terminy zjazdów rok akademicki 2019/2020:
Strefa Studenta–>Harmonogram zajęć


Terminy zjazdów – studia podyplomowe II sem.
PDF »


Wszystkie informacje z dziekanatów prosimy sprawdzać w zakładce:
Strefa Studenta


Harmonogram zajęć, informacje dotyczące praktyk oraz wszystkie informacje z dziekanatów prosimy sprawdzać w zakładce:
Strefa Studenta


HARMONOGRAMY ZAJĘĆ :

 • Administracja studia I stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Administracja studia II stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Administracja studia I stopnia, IV semestr II rok: PDF
 • Administracja studia I stopnia, VI semestr III rok: PDF
 • Pedagogika studia I stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Pedagogika studia I stopnia, IV semestr II rok: PDF
 • Pedagogika studia I stopnia, VI semestr III rok: PDF
 • Pedagogika studia II stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Pedagogika studia II stopnia, IV semestr, II rok: PDF
Studia podyplomowe:
 • Autyzm, zespół Aspergera i (…) – II sem.: PDF
 • Przygotowanie Pedagogiczne (…) – II sem.: PDF
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – II sem.: PDF
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja – II sem.: PDF
 • Administracja publiczna – II sem.: PDF

INFORMACJA

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2019/2020: PDF

Organizacja roku akademickiego 2019/2020: PDF

INFORMACJA

Każdy student studiów licencjackich i magisterskich, który w wyniku przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji losowej może ubiegać się o zapomogę. Podstawą do ubiegania się o zapomogę jest przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta w wyniku:

1) nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
2) śmierci członka najbliższej rodziny studenta;
3) poważnej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
4) urodzenia się dziecka studenta (o zapomogę może ubiegać się jedno z rodziców dziecka,
będące studentem Uczelni);
5) znacznych strat rodziny poniesionych na skutek klęski żywiołowej;
6) samotnego wychowywania dziecka przez studenta;
7) innych okoliczności wynikających z przyczyn losowych np. utrata pracy przez studenta lub osobe najbliższą.

Aby ubiegać się o zapomogę należy wypełnić udostępniony niżej wniosek i dostarczyć go wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuaję do Dziekanatu, ewentualnie skan dokumentów wysłać listownie. W celu uzyskamia szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny. Zapomogi są udzielane w wysokości do 2 tys. zł.

WAŻNE! Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia losowego uprawniającego do przyznania zapomogi. Wniosek nie posiada kryterium dochodowego.

WNIOSEK DO POBRANIA.PDF

Pozdrawiam Państwa
Kanclerz Wyższej Szkoły Administracji
w Bielsku – Białej

UWAGA!

Studentów studiów I i II stopnia zainteresowanych stypendium socjalnym na semestr letni 2019/2020, prosimy o zgłoszenie się do Biura Obsługi Finansowej Studentów (pok. nr 10 – w godzinach urzędowania), celem pobrania wniosku stypendialnego wraz z załącznikami.

Termin składania wniosków: 03.03.2020 r.–31.03.2020 r.

UWAGA! O stypendium socjalne mogą starać się studenci, których dochód netto na członka rodziny za rok 2018 nie przekroczył 1.051,70 zł.

Godziny urzędowania:
wtorek, środa, czwartek – od 1000 do 1400
piątek – od 1400 do 1800
sobota – od 800 do 1400


 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wzór umowy »
Dziennik praktyk »
Regulamin praktyk – studia I st. »
Regulamin praktyk – studia II st. »


Dlaczego WSA to odpowiednia uczelnia dla Ciebie?

Jesteśmy na rynku od 22 lat

Stawiamy na praktykę (przewaga zajęć praktycznych nad teoretycznymi), umożliwiamy zdobywanie umiejętności na warsztatach i podczas pracy w grupach

Nasi wykładowcy to praktycy, którzy znają realia pracy i potrzeby pracodawców

Wysokie stypendia naukowe

Przyjazny budynek (Wi-Fi)

Przygotujemy Cię do wymogów rynku pracy

Wspieramy aktywne życie studenckie (projekty organizowane przez studentów, szeroka oferta organizacji studenckich kół naukowych

Nie stoimy w miejscu. Stale poszerzamy nasze horyzonty poprzez aktywną współpracę z otoczeniem

Przygotujemy Cię do wymogów rynku pracy

Wspieramy aktywne życie studenckie (projekty organizowane przez studentów, szeroka oferta organizacji studenckich kół naukowych

Nie stoimy w miejscu. Stale poszerzamy nasze horyzonty poprzez aktywną współpracę z otoczeniem

Przyjazny budynek (Wi-Fi)

Wyższa Szkoła Administracji

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 815 11 07

e-mail: wsa@wsa.bielsko.pl

NIP: 547-17-60-167