plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Rekruatcja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


 

PEDAGOGIKA
pasek

 

 1. Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
  W toku kształcenia absolwent nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu metodyki pracy pedagoga szkolnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia dziecka i rodziny oraz terapii pedagogicznej. Posiada wiedzę na temat problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży, działań pomocowych i wspierających oraz terapii na poszczególnych etapach edukacyjnych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę dla diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, diagnozowania sytuacji wychowawczych, udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży, minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, wspierania nauczycieli, wychowawców.

 2. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  Program specjalności  obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka. W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uczymy studentów umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych i stymulujących w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania.
  Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach. Są przygotowani do pracy w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych, w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych.


 3. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
  W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania resocjalizacyjnego i stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobędą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Absolwenci mają również możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.
  Uwaga: studia pod patronatem Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż


Czesne za rok akademicki:

 • studia niestacjonarne – 4.100,00 zł (2.050,00 zł za semestr).
  Przy wpłacie za cały rok akademicki 2019/2020 do 30.09.2019 r. I rok studiów – 3.950,00 zł (2.100,00 zł za semestr zimowy, 1.850,00 zł za semestr letni),

 

Dział Rekrutacji znajduje się w sali nr 10 (I piętro) w siedzibie WSA przy pl. Marcina Lutra 7
Czynny jest: poniedziałek do czwartek – 9:00 do 15:00 ,  piątek – 12:00 do 18:00.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 33/815-11-08 wew. 7 lub 2

Wszelkie opłaty za studia należy wpłacać na poniższe konto:
PEKAO BP  Nr konta  88 1020 1390 0000 6102 0578 4386

 

 

Więcej informacji o wymaganych dokumentach, opłatach oraz pozostałe informacje rekrutacyjne w zakładce Kandydat »

 

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień