plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

„Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”

„Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”

„Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”
Wyższa Szkoła Administracji uczestniczyła jako partner w innowacyjnym projekcie „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.4 Projekty innowacyjne w ramach tematu: „Rozwiązania systemowe pozwalające zintegrować prace publicznych i niepublicznych jednostek działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz wypracowanie mechanizmów współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych oraz organizacji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych, działających w obszarze pomocy  i integracji społecznej oraz rynku pracy. Dla osiągnięcia tego celu wypracowany został model współpracy w ramach prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Ważną częścią projektu było opracowanie i wydanie podręcznika wspólnie wypracowanego modelu oraz stworzenie innowacyjnej platformy: interaktywnej mapy problemów społecznych.
Projekt realizowany był do 31 grudnia  2013 roku, funkcję lidera pełnił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku – Białej a drugim partnerem obok WSA był bielski Powiatowy Urząd Pracy.
Testowa wersja strony internetowej projektu: http://kooperacjaplus.eu/

logotypy_ciag_znakow_mm