plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

KAPITAL_LUDZKI UE_EFS_L

logo_kolor_pion blekitny_krzyz WSA_m

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

PROJEKT „AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej

Działanie nr 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie nr 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej

 

 

Śląska Fundacja ETOH - Błękitny Krzyż (lider projektu)

oraz

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej (partner projektu)

zapraszają do udziału w projekcie pn.

AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

kierowanego do podmiotów ekonomii społecznej (w szczególności do organizacji pozarządowych, organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym) zarejestrowanych na terenie objętym projektem tj. na obszarze miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy również pracowników MOPS-ów, GOPS-ów, PCPR-ów i innych agend jednostek samorządowych działających w sektorze ekonomii społecznej.

 

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego poprzez wykreowanie rozwoju i wzmocnienie ekonomii społecznej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

-        zwiększenie trwałości i efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej,

-        podniesienie i aktualizacja wiedzy pracowników instytucji ekonomii społecznej,

-        zacienianie kontaktów pomiędzy instytucjami, wymiana doświadczeń i wiedzy,

-        zainteresowanie społeczności lokalnej możliwościami wynikającymi z działalności ekonomii społecznej;

-        stworzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego, doradztwo w zakresie planowanych działań, prowadzenia działalności.

 

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu będą angażowały do współpracy organizacje ekonomii społecznej, a w dalszej kolejności wspierały rozwój aktywnych i innowacyjnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, powiązanych z wykorzystywaniem instrumentów rynku pracy.

Ekonomia społeczna stanowi istotny instrument procesu integracji społecznej kreujący role zawodowe i społeczne. Stanowi reakcję na praktyczne urzeczywistnianie idei dobrowolności podejmowanych działań, zamiast restrykcji związanych z przymusem aktywizacyjnym. Ekonomia społeczna może stanowić również element polityki wzrostu zatrudnienia poprzez umożliwienie zatrudnienia grup szczególnie zagrożonych na rynku pracy. Dzięki temu przyczynia się nie tylko do ograniczenia bezrobocia, lecz oferuje nowe, elastyczne formy przedsiębiorczości i rodzaje zatrudnienia trudne do osiągnięcia  w innych sektorach i umożliwiające aktywizowanie osób, które dla publicznych służb zatrudnienia stanowią najtrudniejszą grupę klientów.

 

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU:

1. Promocja projektu

2. Rekrutacja uczestników do projektu

3. Konferencja otwierająca projekt

4. Komponent szkoleniowy

5. Warsztaty wyjazdowe

6. Uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Doradczego

7. Konferencja podsumowująca projekt

 

W projekcie przewidziano udział 135 instytucji z terenów objętym projektem. W realizowanym w ramach projektu wsparciu szkoleniowym może wziąć udział ok. 270 osób, przy czym osoba z danej instytucji może skorzystać z kilku oferowanych szkoleń.

 

KOMPONENT SZKOLENIOWY PROJEKTU (2 edycje)

Tematy poszczególnych szkoleń:

1. Przedsiębiorczość społeczna -jak założyć spółdzielnię  socjalną, fundację, stowarzyszenie itp., współpraca z samorządem, instytucjami biznesu)

3 dni x 6 h dydakt. x 15 os

2. Działalność gospodarcza - biznes plan (wykłady + warsztaty)

5 dni x 6 h dydakt. x 15 os

3. Public Relations w organizacjach ekonomii społecznej (PR, budowanie wizerunku, relacje z mediami, metody i sposoby skutecznego oddziaływania na innych, jakich błędów unikać, promocja projektu i organizacji)

3 dni x 6 h dydakt. x 15 os

4. Negocjacje i komunikacja w organizacjach ekonomii społecznej (techniki negocjacji, metody skutecznego porozumiewania się, błędy w komunikacji, case study)

2 dni x 6 h dydakt. x 15 os

5. Źródła i instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych w perspektywie 2007-2013

2 dni x 6 h dydakt. x 15 os

6. Fundrasing - warsztaty (jak napisać skuteczny wniosek, jak korzysta z generatora)

5 dni x 6 h dydakt. x 15 os

7. Zarządzanie i marketing w małej firmie (podstawy zarządzania, zarządzanie organizacją, strategiczne, personelem, finansami, elementy prawa pracy)

4 dni x 6 h dydakt. x 15 os

8. Prawne aspekty zarządzania przedsięwzięciami społecznymi (Prawo Zamówień Publicznych, pomoc publiczna, prawo pracy, prawa autorskie, prawo gospodarcze)

3 dni x 6 h dydakt. x 15 os

9. Tworzenie i zarządzanie partnerstwami (partnerstwo-definicje, partnerstwo publiczno-prywatne, zarządzanie poprzez współpracę, przykładowe partnerstwa)

3 dni x 6 h dydakt. x 15 os

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

-        KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT
Konferencja będzie miała na celu przybliżenie idei realizacji projektu, zapoznanie z działaniami realizowanymi w projekcie, zachęcenie do uczestnictwa w projekcie, przedstawienie zagadnień związanych z ekonomią społeczną (wprowadzenie do zagadnienia, dobre praktyki, stan sektora ES w Polsce, w woj. śląskim, uwarunkowania prawne i finansowe).

 

-        WARSZTATY WYJAZDOWE
Integracyjne warsztaty wyjazdowe służyć mają rozwojowi integracji społecznej i nawiązaniu wzajemnych kontaktów umożliwiających dalsze, skuteczne współdziałanie. Celem tych spotkań będzie wypracowanie programów działania dla podmiotów ekonomii społecznej, stworzenie podstaw do tworzenia partnerstw na rzecz wspólnego działania. Zostaną na nie zaproszone osoby decyzyjne oraz wyróżniające się aktywnością podczas pozostałych spotkań. Zaplanowano 3 dwudniowe wyjazdy łącznie dla 60 osób.

 

-        PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY
PKD będzie otwarty codziennie. Na miejscu informacji będzie udzielać Konsultant w zakresie źródeł dofinansowania, pisania projektów; dla  instytucji przewidziano pomoc specjalistyczną (prawo, księgowość).
Dyżury odbywać się będą średnio 8 razy w miesiącu po 3 godz. Doradztwo będzie ustalane z poszczególnym doradcą na indywidualną godzinę (przewidziano średnio 8 godz. doradztwa dla instytucji).

 

-        KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT
Celem konferencji będzie przedstawienie działań zrealizowanych w ramach projektu, osiągniętych rezultatów, zachęcenie do kontynuowania i zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami sektora ekonomii społecznej.


WARUNKI REKRUTACYJNE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (KWALIFIKUJĄCE):

1. W przypadku instytucji sektora ekonomii społecznej - siedziba, oddział lub filia znajdujące się na terenie obszaru realizacji projektu.

2. Uczestnikami konkretnych działań mogą być osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, członkowie spółdzielni i stowarzyszeń, wolontariusze oraz członkowie instytucji ekonomii społecznej.

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

Początek rekrutacji: 02.11.2009 r.


Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oraz akceptacja regulaminu uczestnictwa w projekcie.

Biuro Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych
Wyższa Szkoła Administracji
Plac Marcina Lutra 7
43-300 Bielsko-Biała
(pok. nr 20)


Biuro Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny złożenia dokumentów.


W czasie trwania rekrutacji zbierane będą zgłoszenia do wszystkich rodzajów szkoleń. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wielkość grupy szkoleniowej wynosi maksymalnie 15 osób na każdym szkoleniu. W każdym szkoleniu może wziąć udział jedna lub więcej osób z jednej instytucji. Dana osoba (instytucja) może wziąć udział w całej edycji szkoleniowej (na którą składa się 9 różnego rodzaju szkoleń) lub tylko w tych szkoleniach, którymi będzie zainteresowana. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpływu zgłoszenia do Biura Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych oraz dostępność wolnych miejsc na wybranych przez kandydata szkoleniach.

Nabór do projektu posiada charakter otwarty, nie zawierający elementów jakiejkolwiek dyskryminacji, uwzględnia on zasadę równych szans dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

 

Karta uczestnictwa w projekcie (komponent szkoleniowy) (wydruk czarno-biały) »(Zmiana 02.2011 r.)

Załącznik dla wolontariusza »

Oświadczenie PEFS dla uczestnika projektu »

Regulamin uczestnictwa w projekcie (komponent szkoleniowy)(wydruk czarno-biały) » (Zmiana 24.11.2010 r.)

Oświadczenie dla organizacji »

Harmonogram  szkoleń » UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU SZKOLEŃ (aktualizacja 18.02.2011 r.)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w komponencie szkoleniowym projektu
Akademia Ekonomii Społecznej »

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do projektu można uzyskać w Biurze Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych w Wyższej Szkole Administracji, Plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała (pok. nr 20); tel. 033 810 01 89 w. 161 i 131; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.aes.bk-europe.pl, www.aes.wsa.bielsko.pl i www.bk-europe.pl .


Szczegółowe informacje dot. projektu oraz rekrutacji można uzyskać w Biurze Projektu w Jaworzu (k/Bielska-Białej), ul. Dzwonkowa 138, pod nr. 0-33 /817 28 38 oraz na stronach internetowych: www.bk-europe.pl i www.aes.wsa.bielsko.pl .

Szkolenia w projekcie Akademia Ekonomii Społecznej odbywać się będą w budynku Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Plac Marcina Lutra 7, sala nr 14 (I piętro).

Plan szkoleń:
9.00-10.30          szkolenie
10.30-10.45        przerwa kawowa
10.45-12.15        szkolenie
12.15-12.45        lunch
12.45-14.15        szkolenie

 

Warsztaty wyjazdowe w ramach projektu Akademia Ekonomii Społecznej

Śląska Fundacja ETOH-Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej
oraz Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
zapraszają do bezpłatnego udziału w IV edycji warsztatów wyjazdowych nt.

Zarządzanie organizacją poprzez wykorzystanie potencjału
osobowego członków i wolontariuszy

realizowanych w projekcie Akademia Ekonomii Społecznej.

 


Program IV warsztatu wyjazdowego »

Trenerzy prowadzący warsztat: Krystyna Gotkowska-Basińska, Marta Bogusz
Termin warsztatu wyjazdowego: 17-18.02.2011 r.
Miejsce realizacji warsztatu: Zakład Aktywności Zawodowej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy LALIKI, Laliki 365, 34-373 Zwardoń.

Liczba miejsc: 20

Data zakończenia rekrutacji do udziału w warsztacie wyjazdowym:
15.02.2011 r.

Zaproszenie kierowane jest do:
- dotychczasowych uczestników projektu Akademia Ekonomii Społecznej,
- osób decyzyjnych instytucji reprezentowanych w projekcie przez uczestników projektu,
- wszystkich zainteresowanych reprezentujących podmioty ekonomii społecznej (w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) z terenu miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w warsztacie wyjazdowym decyduje kolejność wpływu dokumentów (Karta zgłoszenia, Regulamin uczestnictwa w warsztacie wyjazdowym, Oświadczenie uczestnika projektu o otrzymanej pomocy publicznej) do Biura Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Plac Marcina Lutra 7, pok. nr 14.

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia »
Załącznik dla wolontariusza »
Regulamin uczestnictwa w IV warsztacie wyjazdowym »
Oświadczenie dla organizacji o prowadzeniu działalności gospodarczej »


Szczegółowe informacje nt. warsztatu wyjazdowego udzielane są w Biurze Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych w Wyższej Szkole Administracji pod numerami telefonu: 511 706 278 lub 514 876 987 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30)

 

Warsztaty wyjazdowe w ramach projektu Akademia Ekonomii Społecznej

Śląska Fundacja ETOH-Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej
oraz Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
zapraszają do bezpłatnego udziału w V edycji warsztatów wyjazdowych nt.

Praktyczne aspekty PR
w działalności organizacji ekonomii społecznej

realizowanych w projekcie Akademia Ekonomii Społecznej.

 


Program V warsztatu wyjazdowego »

Trenerzy prowadzący warsztat: Marta Bogusz, Marcin Janowski
Termin warsztatu wyjazdowego: 24-25.02.2011 r.
Miejsce realizacji warsztatu: Zakład Aktywności Zawodowej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy LALIKI, Laliki 365, 34-373 Zwardoń.

Liczba miejsc: 20

Data zakończenia rekrutacji do udziału w warsztacie wyjazdowym:
22.02.2011 r.

Zaproszenie kierowane jest do:
- dotychczasowych uczestników projektu Akademia Ekonomii Społecznej,
- osób decyzyjnych instytucji reprezentowanych w projekcie przez uczestników projektu,
- wszystkich zainteresowanych reprezentujących podmioty ekonomii społecznej (w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) z terenu miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w warsztacie wyjazdowym decyduje kolejność wpływu dokumentów (Karta zgłoszenia, Regulamin uczestnictwa w warsztacie wyjazdowym, Oświadczenie uczestnika projektu o otrzymanej pomocy publicznej) do Biura Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Plac Marcina Lutra 7, pok. nr 14.

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia »
Załącznik dla wolontariusza »
Regulamin uczestnictwa w V warsztacie wyjazdowym »
Oświadczenie dla organizacji o prowadzeniu działalności gospodarczej »


Szczegółowe informacje nt. warsztatu wyjazdowego udzielane są w Biurze Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych w Wyższej Szkole Administracji pod numerami telefonu: 33 810 01 w. 131 lub 161 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30)

 

Warsztaty wyjazdowe w ramach projektu Akademia Ekonomii Społecznej

Śląska Fundacja ETOH-Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej
oraz Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
zapraszają do bezpłatnego udziału w VI edycji warsztatów wyjazdowych nt.

Umiejętności interpersonalne a skuteczność w działaniu

realizowanych w projekcie Akademia Ekonomii Społecznej.

 


Program VI warsztatu wyjazdowego »

Trenerzy prowadzący warsztat: Krystyna Gotkowska-Basińska, Marta Bogusz
Termin warsztatu wyjazdowego: 10-11.03.2011 r.
Miejsce realizacji warsztatu: Zakład Aktywności Zawodowej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy LALIKI, Laliki 365, 34-373 Zwardoń.

Liczba miejsc: 20

Data zakończenia rekrutacji do udziału w warsztacie wyjazdowym:
08.03.2011 r.

Zaproszenie kierowane jest do:
- dotychczasowych uczestników projektu Akademia Ekonomii Społecznej,
- osób decyzyjnych instytucji reprezentowanych w projekcie przez uczestników projektu,
- wszystkich zainteresowanych reprezentujących podmioty ekonomii społecznej (w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) z terenu miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w warsztacie wyjazdowym decyduje kolejność wpływu dokumentów (Karta zgłoszenia, Regulamin uczestnictwa w warsztacie wyjazdowym, Oświadczenie uczestnika projektu o otrzymanej pomocy publicznej) do Biura Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Plac Marcina Lutra 7, pok. nr 14.

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia »
Załącznik dla wolontariusza »
Regulamin uczestnictwa w VI warsztacie wyjazdowym »
Oświadczenie dla organizacji o prowadzeniu działalności gospodarczej »


Szczegółowe informacje nt. warsztatu wyjazdowego udzielane są w Biurze Projektu ds. szkoleniowo-warsztatowych w Wyższej Szkole Administracji pod numerami telefonu: 33 810 01 w. 131 lub 161 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30)

Szkolenia w ramach projektu Akademia Ekonomii Społecznej
(II edycja)

Zapraszamy do udziału w II edycji szkoleń w projekcie Akademia Ekonomii Społecznej:


 

Styczeń 2011 r.

Public Relations w organizacjach ekonomii społecznej (22.01, 29.01, 30.01.2011) – wolne miejsca

Luty 2011 r.

Fundraising-warsztaty (5,6,12,13,19.02.2011)wolne miejsca
Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności –
(12.02.2011)wolne miejsca     NOWE SZKOLENIE!
Prawne aspekty zarządzania przedsięwzięciami społecznymi
(26.02, 5-6.03.2011) wolne miejsca
Przedsiębiorczość społeczna
(26.02, 27.02, 5.03)wolne miejsca
Wykorzystanie podstaw programu Excel w realizacji projektów PO KL
(19.02)wolne miejsca NOWE SZKOLENIE!

Informujemy o zmianie terminów niektórych szkoleń w projekcie „Akademia Ekonomii Społecznej ”:

PR w organizacjach ES – nowy termin: 22, 29, 30 styczeń 2011 r.
Fundraising-warsztaty – nowy termin:  5, 6, 12, 13, 19 luty 2011 r.
Prawne aspekty zarządzania przedsięwzięciami społecznymi - nowy termin: 26 luty, 5, 6 marzec 2011 r.

 

Aktualny harmonogram szkoleń do pobrania na stronie internetowej projektu.

Uwaga! Termin realizacji IV warsztatu wyjazdowego nt. „Zarządzanie organizacją poprzez wykorzystanie potencjału osobowego członków i wolontariuszy” zaplanowany na 17-18.02.2011 zostaje przesunięty na 10-11.03.2011 r.