plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Krajowa konferencja naukowa nt. „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi”

Celami konferencji było: określenie kierunków doskonalenia realizacji zadań
przez formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne na wszystkich poziomach organizacyjnych państwa oraz wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia działań jednolitych formacji umundurowanych.
U podstaw konferencji legło założenie, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa spoczywa w Polsce na wielu podmiotach, wśród których istotną rolę odgrywają jednolite formacje umundurowane uzbrojone, bądź wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Zarządzanie przywołanymi formacjami jest procesem złożonym, którego istotą jest stworzenie warunków do efektywnego wykonywania ustawowo określonych zadań. Ma ono charakter uporządkowany, wymagający ciągłego doskonalenia, które powinno mieć charakter systemowy i oparty na rezultatach naukowej eksploracji.

Konferencję podzielono na kilka sesji podczas, których dyskutowano o problemach związanych z obszarami i granicami doskonalenia działań wybranych formacji umundurowanych.
W konferencji, obok przedstawicieli organizatorów konferencji, udział wzięli pracownicy innych ośrodków akademickich oraz osoby zainteresowane problematyką odzwierciedloną tytułem spotkania.
Konferencja z uwagi na przyjęte cele, formułę oraz charakter konferencji stanowiła wartościowe forum wymiany poglądów oraz forum dyskusyjne, które służyło wymianie poglądów w sferze poznawczej, ale również i utylitarnej. Wnioski z obrad wskazywały jednoznacznie na potrzebę doskonalenia działań jednolitych formacji umundurowanych
z uwagi na zmiany zachodzące w ich otoczeniu oraz oczekiwania społeczne.